JAU GREITAI PUSLAPIS BUS MODERNIZUOTAS

Kas yra reklama?

Prof. doc. Saulius Katuoka

MRU Tarptautinės ir Europos Sąjungos katedros vedėjas

 

Kas yra reklama?

 • Reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų perėmimą.
 • Reklamos esmė: reklama yra informacija, kuria siekiama padėti parduoti arba skatinti įsigyti tam tikrą produkciją ar paslaugas
 • Reklama – tai vienas iš daugelio rinkodaros elementų, kuriuo siekiama paveikti potencialius vartotojus taip, kad reklamuojamų prekių ar paslaugų paklausa imtų augti. Skleidžiant reklamą reikia suderinti verslininkų (reklamos skleidėjų) ir vartotojų (reklamos gavėjų) interesus.
 • Štai todėl reklamos turiniui, formai bei pateikimo būdamas turi būti nustatyti nacionaliniai ir tarptautiniai reikalavimai. 

 

Dažniausiai pabrėžiamos reklamos funkcijos:

 1. Informavimas. Auditorijai pristatomos prekės, paslaugos, prekių vardai, skleidžiama informacija apie pačias įmones ar jų veiksmus.
 2. Skatinimas. Galima išskirti atvirą ( pvz. raginama „skubėti į parduotuves”, „pirkti”, teirautis” ir pan.) arba užmaskuotą, netiesioginę formą (demonstruojami įvairūs patrauklūs vaizdai, dėmesį traukiantys garsai ar siužetai).
 3. Priminimas. Primenami prekių vardai, svarbiausios savybės ar pan.
 4. “Advokatavimas”. Kartais reklama naudojama tiesiogiai atsakyti į konkurentų kaltinimus arba paneigti neteisingas, tačiau visuomenėje paplitusias nuomones.
 5. Pozicionavimas. Reklama turi padėti išskirti prekes, prekių vardus ar įmones iš kitų konkurentų (Belch, 1990). Stengiamasi, kad potencialūs vartotojai pirmiausia reklamuojamą objektą išskirtų iš kitų, kad jų sąmonėje jis užimtų daugiau ar mažiau aiškią poziciją. 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 1997-02-13 nutarime yra konstatavęs, kad:
“Reklama taip pat yra informacija,  nes suteikia jos gavėjui tam tikrų žinių apie prekes, paslaugas ar kitus reklamuojamus objektus (subjektus)”.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2005-09-29 bylos Nr. 15/02 nutarime nurodė, kad: „Įstatymuose pateikiami nevienodi reklamos apibrėžimai. Tačiau visuose minėtuose teisės aktuose nurodomas svarbiausias reklamos požymis – reklama yra informacija, kuria siekiama padėti parduoti arba skatinti įsigyti prekes ar naudotis paslaugomis.“

 

Taigi, įstatymuose bei suformuotoje teismų praktikoje kaip esminis reklamos požymis, išskiriantis ją iš kitos informacijos, yra įtvirtintas specialus jos  tikslas - įtakoti vartotojo ekonominę elgseną.

 

Už reklamos kontrolę atsakingos institucijos:

 • Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (prižiūri, kaip laikomasi Reklamos įstatymo, Tabako kontrolės įstatymo jai priskirtų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų, paslėptą reklamą, išskyrus klaidinančią, lyginamąją, išorinę reklamą,, reklamos įrengimą saugomose teritorijose);
 • Konkurencijos taryba (prižiūri klaidinančios ir lyginamosios reklamos skleidimą);
 • Radijo ir televizijos komisija (prižiūri reklamą televizijoje bei skleidžiamos reklamos trukmę);
 • Miestų savivaldybės (prižiūri išorinės reklamos įrengimą bei atitikimą reikalavimams);
 • Lygių galimybių kontrolieriaus įstaiga (prižiūri, ar skleidžiama reklama nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo nuostatų);
 • Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (prižiūri vaistinių preparatų reklamą);
 • Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (prižiūri alkoholio reklamą bei tabako reklamą, išskyrus tabako reklamą visuomenės informavimo priemonėse);
 • Lošimų priežiūros komisija (prižiūri lošimų reklamą).

 

Sankcijos už Reklamos įstatymo pažeidimus:

Įspėjimas;

Tais atvejais, kai pažeidimas yra mažareikšmis

Bauda

- nuo 1000 iki 30 000 litų.  (Už klaidinančios ar neleidžiamos lyginamosios reklamos naudojimą reklaminės veiklos subjektams atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis - iki 120 000 litų).

Už Reklamos įstatymo pažeidimus skiriamos baudos dydis neturi viršyti 3 procentų reklaminės veiklos subjekto metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais.  

 

Atsakomybę lengvinančios aplinkybės:

 • reklaminės veiklos subjektas, padaręs pažeidimą, savo noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms,
 • padėjo reklamos kontrolės institucijoms tyrimo metu,
 • atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą.

Atsakomybę sunkinančios aplinkybės:

 • reklaminės veiklos subjektas kliudė vykdyti tyrimą,
 • tęsė pažeidimą, nepaisydamas įpareigojimo jį nutraukti,
 • jei reklamos vartotojams ar kitiems asmenims buvo padaryta žala arba pažeidimas padarytas pakartotinai.

 

Reikalavimai reklamai

 Reklama draudžiama, jeigu joje:

 • pažeidžiami visuomenės moralės principai;
 • žeminama žmogaus garbė ir orumas;
 • kurstoma tautinė, rasinė, religinė, lyčių ar socialinė neapykanta bei diskriminacija, taip pat šmeižiama ar dezinformuojama;
 • skatinama prievarta, agresija, keliama panika;
 • skatinamas elgesys, keliantis grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai;
 • piktnaudžiaujama prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka;
 • be fizinio asmens sutikimo minimas jo vardas, pavardė, pateikiama jo nuomonė, informacija apie jo privatų ar visuomeninį gyvenimą, turtą, naudojamas fizinio asmens atvaizdas;
 • reklamos skleidimui naudojamos specialios pasąmonę veikiančios priemonės ir technologijos;
 • panaudota reklaminė medžiaga yra parengta pažeidžiant autorių teises į literatūros, meno, mokslo kūrinius ir (ar) gretutines teises.

 

Reklamos principai

Reklamos įstatyme yra nurodyti pagrindiniai reklamos principai, kurie nustato, jog reklama turi būti:

 • padori;
 • teisinga;
 • aiškiai atpažįstama.

 

 

REKLAMOS PASLAUGOS

Reklamos Gamyba  /  Lauko Reklama  /  Vidaus Reklama  /  Informacinės Lentelės  /  Informacinė Nuorodų sistema  /  Maketavimas  /  Lipdukai  /  Reklama ant Automobilio  /  WEB dizainas  /  Logotipo kūrimas  /  Įvairi reklama