JAU GREITAI PUSLAPIS BUS MODERNIZUOTAS

Reklamos derinimas Vilniaus raj.

TIK nuo 79 / 207,17 Lt ruošiame projektą būsimoms ir/ar jau įrengtoms reklamoms bei atliekame derinimą su rajono savivaldybe. (8 655 777 38)

 

Reklaminės veiklos subjektai norėdami gauti leidimą Bendrajam skyriui turi pateikti: 

 1. Nustatytos formos paraišką;
 2. Išorinės reklamos įrengimo projektą
 3. dokumentus, patvirtinančius žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių  įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų  daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;
 4. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas; 

 

Išorinės reklamos įrengimo projektą sudaro:

 1. aiškinamasis raštas;
 2. reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, kai reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;
 3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
 4. išorinės reklamos spalvinis bei grafinis vaizdas;
 5. reklaminio įrenginio projektas;
 6. laikiklių bei tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;
 7. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštišką sutikimą. 

 

Reklamos projektas prieš pateikiant prašymą leidimą išduodančiai institucijai turi būti suderintas su:

 1. kultūros paveldo departamento Vilniaus teritoriniu padaliniu, kai reklamos įrengimo vieta projektuojama kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose.
 2. saugomų teritorijų direkcija arba regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai saugomoje teritorijoje nėra įsteigtos saugomų teritorijų direkcijos, kai reklamos įrengimo vieta projektuojama saugomoje teritorijoje.
 3. policijos pareigūnais, kai reklamos įrengimo vieta projektuojama arčiau kaip 30 metrų nuo gatvių bei arčiau kaip 150 metrų nuo kelio ne gyvenvietėse.

 

Paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas per 20 darbo dienų nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, pateikimo dienos. Jei leidimui gauti buvo pateikti ne visi dokumentai, terminas skaičiuojamas nuo visų dokumentų pateikimo dienos.

 

Vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo įrengti išorinę reklamą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje

 • Tvirtinimas ant savivaldybei priklausančių pastatų sienų, statinių arba įrengimas valstybinėje žemėje - už 1 kv. m. reklamos ploto 28,96€ / 100 Lt per metus
 • Tvirtinimas ant privataus pastato sienų, statinių arba įrengimas privačioje žemėje - už 1 kv. m. reklamos ploto 14,48€ / 50 Lt per metus
 • Trumpalaikė - už 1 kv. m. reklamos ploto 8,69€ / 30 Lt  per mėnesį


IŠKABA:

 • iki 1 kv. m 0€ / 0 Lt
 • iki 25 kv. m 14,48€ / 50 Lt, iki projekto galiojimo pabaigosvirš 25 kv. m 28,96€ / 100 Lt, iki projekto galiojimo pabaigos
 • Jeigu reklaminio įrenginio, vienos plokštumos išorinės reklamos plotas yra 15 kv. m ar didesnis, vietinės rinkliavos dydis už antrosios šio įrenginio pusės reklamos plotą mažinamas 50%.

 

Reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 patvirtintos Išorinės reklamos įrengimo taisyklės;

 

Kreipkitės į mus bendrais kontaktais.  Užsakyti derinimą.